Dla przedsiębiorców

W ramach podstawowej, bieżącej pomocy prawnej, zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje:
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i informacji prawnych oraz analiz prawnych w sprawach skomplikowanych,
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie przedstawionych przez klienta umów,
 • sporządzanie projektów dokumentów niezbędnych do zakładania spółek kapitałowych, spółek osobowych, a także stowarzyszeń oraz fundacji,
 • zmiany umowy spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku, łączenie i przekształcanie spółek,
 • obsługa organów spółek (posiedzenia Zarządu, posiedzenia Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, protokoły i projekty uchwał),
 • sporządzanie wniosków o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Zastawów, Księgach Wieczystych,
 • sporządzanie różnego rodzaju dokumentów wewnętrznych niezbędnych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, np. regulaminów (pracy, wynagradzania, itp.), zarządzeń, itd.
 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy, w tym sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, a także rozwiązywanie stosunków pracy,
 • sporządzanie analiz prawnych przedsiębiorstwa (kompleksowy raport prawny wraz z wnioskami dotyczący sytuacji prawnej),
 • prowadzenie spraw o windykację należności (sporządzanie: wezwań do zapłaty, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym),
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym oraz zastępstwo prawne przed organami administracji,
Pomoc prawna w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, przekształceń podmiotów już istniejących, a także likwidacji podmiotów gospodarczych, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy może polegać na:
 • przygotowaniu opisu danego procesu z harmonogramem koniecznych działań,
 • przygotowaniu projektów koniecznych pism, projektów uchwał, wniosków, ogłoszeń, zawiadomień, wszelkiej niezbędnej w danym procesie dokumentacji (z wyłączeniem sprawozdań finansowych),
 • przygotowaniu niezbędnych wniosków KRS, GUS, ZUS, US,
 • bieżących konsultacjach i doradztwie prawnym na każdym etapie w danego procesu,
Pomoc prawna w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, obejmuje:
 • doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z upadłością,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości (na zlecenie dłużnika bądź wierzyciela),
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości,
 • przygotowanie sprzeciwów do list wierzytelności oraz zarzutów do planu podziału,
 • przygotowanie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • zastępstwo prawne na każdym etapie postępowania,