Uproszczona restrukturyzacja – postępowanie o zatwierdzenie układu po 1.12.2021 r.

Jednym z postępowań uregulowanych w ustawie prawo restrukturyzacyjne jest Postępowanie o zatwierdzenie układu (art. 210 i n. Prawa restrukturyzacyjnego)

Przed zmianą wprowadzoną do ustawy w dniu 01.12.2021 r., a w zasadzie przed wprowadzeniem uproszczonej restrukturyzacji na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej 4.0, było to postępowanie najmniej atrakcyjne dla dłużnika, bowiem dawało stosunkowo niewielką ochronę przed egzekucją (można było z niej korzystać dopiero od chwili złożenia wniosku o zatwierdzenie układu) i stawiało surowsze wymagania jeśli chodzi o zaangażowanie wierzycieli w prowadzone postępowanie. Przy obliczaniu większości wymaganych dla zawarcia układu brani byli bowiem pod uwagę wszyscy wierzyciele uprawnieni do głosowania, a nie jak w przypadku pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych – wierzyciele faktycznie głosujący.

Po wprowadzonych zmianach, postępowanie o zatwierdzenie układu stało się atrakcyjną alternatywą dla przyspieszonego postępowania układowego. Jedno i drugie może być zastosowane w sytuacji gdy wartość wierzytelności spornych objętych postępowaniem układowym nie przekracza 15%. W razie przekroczenia tej wartości, właściwym jest postępowanie układowe bądź sanacyjne.

Obecnie, w przypadku wyboru opcji postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik już od chwili dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, korzysta z ochrony przed egzekucjami, tak samo jak w przypadku postępowania sanacyjnego. Od tego dnia również biegnie czteromiesięczny termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. W tym czasie dłużnik razem z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym powinni przekonać do głosowania za przyjęciem układu wymaganą ilość wierzycieli. Aby układ mógł zostać zatwierdzony, za jego przyjęciem musi opowiedzieć się większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom (art. 119 Prawa restrukturyzacyjnego) Należy również pamiętać, że w głosowaniu musi wziąć udział przynajmniej 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem (art. 113 Prawa restrukturyzacyjnego).

Postępowanie prowadzone jest z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcje nadzorcy układu, w oparciu o zawartą z nim umowę (art. 210 Prawa restrukturyzacyjnego). Etap sądowy tego postępowania zaczyna się dopiero po przeprowadzeniu głosowania, z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, uregulowanego w art. 219 Prawa restrukturyzacyjnego.

Jeżeli wniosek o zatwierdzenie układu nie zostanie złożony w zakreślonym czteromiesięcznym terminie, skutki dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wygasają (art. 226g Prawa restrukturyzacyjnego).

Jeżeli przedsiębiorcy zależy ma szybkim uruchomieniu ochrony przed egzekucją i widzi możliwość porozumienia przynajmniej z częścią swoich wierzycieli, co daje realną szansę na przyjęcie układu, opcja postępowania o zatwierdzenie układu jest najbardziej godna polecenia. W przypadku będącego alternatywą przyspieszonego postępowania układowego, pomiędzy złożeniem wniosku o jego otwarcie a wydaniem odpowiedniego postanowienia przez Sąd na ogół mija znacznie więcej czasu niż przewidziany ustawą tydzień, a ochrona przed egzekucją zaczyna się dopiero z chwilą otwarcia postępowania przez Sąd, a nie z chwilą złożenia przez dłużnika stosownego wniosku. Samo postępowanie też trwa znacznie dłużej, co generuje większe niż w przypadku pierwszego postępowania koszty. Przeważnie wyższe jest również wynagrodzenie nadzorcy sądowego, które obciąża dłużnika.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy postępowania, należy jednak pamiętać, że samo obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, ani nawet przyjęcie układu przez wierzycieli nie daje członkom zarządu spółki dłużnika ochrony przed odpowiedzialnością odszkodowawczą za nie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w wymaganym terminie. Ochronę taką daje dopiero zatwierdzenie układu przez Sąd w terminie zakreślonym na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, tj. w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności spółki. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego taki sam skutek wywoła otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd, niezależnie od tego kiedy i czy w ogóle układ zostanie w tym postępowaniu zawarty. (art. 21 Prawa upadłościowego)