Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po wprowadzeniu KRZ

Postępowania upadłościowe wszczynane po 01.01.2021 r. kiedy to uruchomiono funkcjonowanie Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzi się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania sądowe.
Dotyczy to również upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckich.

Jak wynika z art. 216a ustawy Prawo upadłościowe „W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 216ab, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, o czym poucza się wnoszącego pismo albo dokument.”

Nie oznacza to jednak, że osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie ma już możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w formie dotychczasowej, czyli z pominięciem systemu teleinformatycznego.
Możliwość skutecznego składania pism i oświadczeń w formie papierowej, przewidziano bowiem dla pewnej kategorii podmiotów wyszczególnionych w art. 216 aa §1 Prawa upadłościowego, tj. wierzycieli określonych należności.
Przepis ten znajduje również zastosowanie do wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez dłużnika, będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, co wynika z art. 4912 ust. 3 Prawa upadłościowego. W takim przypadku wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu.

Warto jednak pamiętać, że tak złożony wniosek musi zostać następnie wprowadzony do systemu teleinformatycznego przez pracownika sądu, co w mojej ocenie będzie przekładać się na tempo rozpoznania wniosku, a tym samym na termin ogłoszenia upadłości. Jeżeli zatem zależy nam na możliwie szybkim rozpoznaniu wniosku, warto skorzystać z możliwości złożenia takiego wniosku za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) prowadzonego właśnie w systemie teleinformatycznym.

Ciekawą opcją jest tu również możliwość złożenia takiego wniosku ustnie w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, gdzie przekazuje się treść wniosku pracownikowi biura podawczego i składa dokumenty w formie papierowej, co zostało uregulowane art. 216 aa ust. 2 i 3 Prawa upadłościowego. Wniosek taki zostanie wprowadzony do systemu teleinformatycznego na miejscu, a jego treść zostanie wydrukowana
i przedstawiona do podpisu przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku. Taki wydrukowany i podpisany wniosek zostanie złożony do zbioru dokumentów, a sam wniosek elektroniczny opatrzony zostanie podpisem pracownika biura podawczego.