ZAWIESZENIE/PRZERWANIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ – zmiana przepisów

               W dniu 30 czerwca wchodzi w życie zmiana przepisów kodeksu cywilnego, która sprawia, że zawezwanie do próby ugodowej a także wszczęcie postępowania mediacyjnego już nie będą skutkowały przerwaniem biegu przedawnienia, a jedynie jego zawieszeniem.

Zmianie ulega treść art. 121 kodeksu cywilnego, poprzez dodanie dwóch przesłanek skutkujących tym, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
„- co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
– co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.”

Konsekwentnie zmianie ulega również art. 123 kodeksu cywilnego, poprzez wyeliminowanie wszczęcia mediacji z przesłanek skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia (art. 123 §1 pkt 3 kc)

             Po zakończeniu wyżej wskazanych postępowań, o ile oczywiście w ich wyniku nie zostanie zawarta ugoda, termin przedawnienia będzie biegł dalej od chwili, w której ustanie zawieszenie. Oznacza to, że termin przedawnienia ulegnie przedłużeniu jedynie o czas trwania postępowanie pojednawczego lub mediacyjnego, a nie będzie liczony od początku, co ma miejsce w przypadku przerwania biegu przedawnienia, tak jak to się dzieje w tej chwili.

Przerwanie biegu przedawnienia skutkuje w praktyce faktycznym wydłużeniem okresu przedawnienia, dlatego wprowadzona zmiana jest na pewno korzystna dla dłużników. Nie powoduje ona jednak ujemnych skutków dla wierzycieli, a jedynie powinna sprawić, by zmobilizowali się do szybszego dochodzenia swoich roszczeń.

Zmiana powinna również sprawić, iż składanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, bądź wszczynanie postępowania mediacyjnego jedynie w celu uzyskanie większej ilości czasu na dochodzenie swojego roszczenia przed sądem, zamiast w zamiarze rzeczywistego zawarcia ugody, już nie będą miały miejsca.

              Należy pamiętać, iż opisana zmiana dotyczy postępowań pojednawczych oraz mediacji wszczętych po zmianie przepisów tj, od dnia 30.06.2022 r.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych wcześniej, stosować się będzie przepisy dotychczasowe.