OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 • analiza potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie RODO, identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych, ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO, oraz propozycja koniecznych zmian, w razie potrzeby;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, dostosowanej do potrzeb danego przedsiębiorcy (polityka, instrukcje, procedury, zarządzenia, rejestry, klauzule, itp.);
 • w razie potrzeby oraz na życzenie klienta przygotujemy ANALIZĘ RYZYKA przetwarzania danych osobowych oraz OCENĘ SKUTKÓW DLA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych  

PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • opracowanie możliwych ścieżek przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w dowolnej konfiguracji, z uwzględnieniem skutków podatkowych poszczególnych kroków, wraz z propozycją optymalnej drogi przekształcenia, z uwagi na planowane do osiągnięcia cele;
 • opracowanie harmonogramu koniecznych działań, przygotowanie niezbędnej w danym procesie dokumentacji (z wyłączeniem sprawozdań finansowych), reprezentacja w postępowaniach rejestrowych, konsultacje i doradztwo prawne na każdym etapie danego procesu

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • pomoc w doborze najkorzystniejszej formy sanacji przedsiębiorstwa oraz przygotowaniu wniosku o restrukturyzację,
 • wsparcie w procesie upadłości przedsiębiorcy w tym przygotowanie koniecznego wniosku,
 • obsługa prawna dłużnika/upadłego lub wierzyciela na każdym etapie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 • analiza sytuacji dłużnika – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w celu ustalenia podstaw ogłoszenia upadłości konsumenckie;
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentacja w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz na dalszych etapach postępowania;
 • doradztwo i konsultacje na każdym etapie postępowania